converso nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

converso nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm converso giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của converso.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • converso

    (medieval Spain and Portugal) a Jew or Moor who professed to convert to Christianity in order to avoid persecution or expulsion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).