connarus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

connarus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm connarus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của connarus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • connarus

    large genus of tropical trees and shrubs; type genus of the Connaraceae

    Synonyms: genus Connarus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).