congratulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

congratulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm congratulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của congratulator.

Từ điển Anh Việt

  • congratulator

    /kən'grætjuleitə/

    * danh từ

    người chúc mừng, người khen ngợi