cone-bearing tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone-bearing tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone-bearing tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone-bearing tree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone-bearing tree

    * kỹ thuật

    cây lá kim