compressing strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compressing strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compressing strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compressing strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compressing strength

    * kỹ thuật

    độ bền nén

    sức chống nén