complexing agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complexing agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complexing agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complexing agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • complexing agent

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất tạo càng

  chất tạo chelat

  chất tạo phức