competing product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

competing product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm competing product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của competing product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • competing product

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sản phẩm cạnh tranh