coloboma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coloboma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coloboma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coloboma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coloboma

    * kỹ thuật

    y học:

    tật khuyết của mắt