colluvial deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colluvial deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colluvial deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colluvial deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • colluvial deposit

    * kỹ thuật

    lở tích