coliform bacteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coliform bacteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coliform bacteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coliform bacteria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coliform bacteria

    * kỹ thuật

    y học:

    vi khuẩn dạng coli