cold-start device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold-start device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold-start device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold-start device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold-start device

    * kỹ thuật

    bộ chế hòa khí