cohesionless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cohesionless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cohesionless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cohesionless.

Từ điển Anh Việt

 • cohesionless

  * danh từ

  sự rời rạc; sự thiếu mạch lạc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cohesionless

  * kỹ thuật

  không dính

  xây dựng:

  không dính (đất)