cogwheel sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cogwheel sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cogwheel sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cogwheel sign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cogwheel sign

    * kỹ thuật

    y học:

    dấu hiệu bánh