coccoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coccoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coccoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coccoid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coccoid

  * kỹ thuật

  y học:

  dạng cầu khuẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coccoid

  spherical; like a coccus

  a coccoid microorganism