coagulum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coagulum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coagulum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coagulum.

Từ điển Anh Việt

 • coagulum

  * danh từ

  khối (cục) đông tụ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coagulum

  * kinh tế

  hòn vón

  vón cục

  * kỹ thuật

  chất làm đông tụ

  y học:

  cục đông máu

  điện lạnh:

  thể đông tụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coagulum

  Similar:

  clot: a lump of material formed from the content of a liquid