co-polar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-polar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-polar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-polar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-polar

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cùng cực