co-ownership nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-ownership nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-ownership giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-ownership.

Từ điển Anh Việt

 • co-ownership

  /kou'ounəʃip/

  * danh từ

  quyền sở hữu chung

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • co-ownership

  * kinh tế

  đồng sở hữu

  quyền đồng sở hữu

  quyền sở hữu chung

  * kỹ thuật

  chia sẻ

  sở hữu chung