cmip over llc (cmol) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cmip over llc (cmol) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cmip over llc (cmol) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cmip over llc (cmol).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cmip over llc (cmol)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    CMIP qua LLC