clomid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clomid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clomid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clomid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clomid

    Similar:

    clomiphene: a fertility drug (trade name Clomid) that is used to stimulate ovulation and that has been associated with multiple births

    Synonyms: clomiphene citrate

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).