climbable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbable.

Từ điển Anh Việt

  • climbable

    xem climb

Từ điển Anh Anh - Wordnet