clematis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clematis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clematis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clematis.

Từ điển Anh Việt

 • clematis

  /'klemətis/

  * danh từ

  (thực vật học) cây ông lão

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clematis

  * kỹ thuật

  y học:

  cây ông lão

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clematis

  any of various ornamental climbing plants of the genus Clematis usually having showy flowers