cleidoic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cleidoic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cleidoic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cleidoic.

Từ điển Anh Việt

  • cleidoic

    * tính từ

    (thuộc) trứng bọc (trong vỏ hoặc trong màng)