citellus citellus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

citellus citellus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm citellus citellus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của citellus citellus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • citellus citellus

    Similar:

    suslik: rather large central Eurasian ground squirrel

    Synonyms: souslik

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).