cill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cill

    * kỹ thuật

    ngưỡng cửa

    thanh dưới khung cửa