christine marie evert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

christine marie evert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm christine marie evert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của christine marie evert.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • christine marie evert

    Similar:

    evert: United States tennis player who won women's singles titles in the United States and at Wimbledon (born in 1954)

    Synonyms: Chris Evert, Chrissie Evert

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).