chlorobenzene method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chlorobenzene method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chlorobenzene method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chlorobenzene method.

Từ điển Anh Việt

  • chlorobenzene method

    (Tech) phương pháp clo-benzen