chloritoid schist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chloritoid schist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chloritoid schist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chloritoid schist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chloritoid schist

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đá phiến cloritoit