chills and fever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chills and fever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chills and fever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chills and fever.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chills and fever

    Similar:

    ague: successive stages of chills and fever that is a symptom of malaria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).