chill-roll method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chill-roll method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chill-roll method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chill-roll method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chill-roll method

    * kinh tế

    phương pháp làm sạch trong thùng