checking program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

checking program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm checking program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của checking program.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • checking program

    a program that examines other computer programs for syntax errors

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).