chalons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chalons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chalons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chalons.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chalons

    the battle in which Attila the Hun was defeated by the Romans and Visigoths in 451

    Synonyms: Chalons-sur-Marne

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).