cesspool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cesspool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cesspool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cesspool.

Từ điển Anh Việt

 • cesspool

  /'sespu:l/

  * danh từ

  hầm chứa phân (dưới các cầu tiêu)

  (nghĩa bóng) nơi ô uế, nơi bẩn thỉu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cesspool

  * kỹ thuật

  bể phốt

  bể tự hoại

  cesspit

  hố

  hóa học & vật liệu:

  giếng hư đã bỏ

  hầm chứa nước bẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cesspool

  a covered cistern; waste water and sewage flow into it

  Synonyms: cesspit, sink, sump