cepphus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cepphus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cepphus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cepphus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cepphus

    a genus of birds including: guillemots

    Synonyms: genus Cepphus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).