centimeter waves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centimeter waves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centimeter waves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centimeter waves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centimeter waves

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sóng xentimét