center-punch mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center-punch mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center-punch mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center-punch mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center-punch mark

    * kỹ thuật

    mũi núng

    mũi tâm