ceaselessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ceaselessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ceaselessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ceaselessness.

Từ điển Anh Việt

  • ceaselessness

    /'si:slisnis/

    * danh từ

    tính không ngừng, tính không ngớt, tính không dứt

Từ điển Anh Anh - Wordnet