cd-i nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cd-i nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cd-i giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cd-i.

Từ điển Anh Việt

  • cd-i

    Một tiêu chuẩn về đựa compact

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cd-i

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    CD-I