catacomb or catacombs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catacomb or catacombs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catacomb or catacombs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catacomb or catacombs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catacomb or catacombs

    * kỹ thuật

    hầm mộ