cassegrain telescope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cassegrain telescope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cassegrain telescope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cassegrain telescope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cassegrain telescope

    * kỹ thuật

    vật lý:

    viễn kính Cassegrain