caskful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caskful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caskful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caskful.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • caskful

    Similar:

    cask: the quantity a cask will hold

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).