cartographic document nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cartographic document nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cartographic document giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cartographic document.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cartographic document

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tài liệu lập bản đồ