carolina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carolina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carolina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carolina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carolina

    the area of the states of North Carolina and South Carolina

    Synonyms: Carolinas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).