carnot's ideal cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carnot's ideal cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carnot's ideal cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carnot's ideal cycle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carnot's ideal cycle

    Similar:

    carnot cycle: a cycle (of expansion and compression) of an idealized reversible heat engine that does work without loss of heat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).