carjack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carjack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carjack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carjack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carjack

    take someone's car from him by force, usually with the intention of stealing it

    My car was carjacked last night!

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).