capstone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capstone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capstone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capstone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • capstone

  * kỹ thuật

  đá chốt vòm

  đá khóa cuốn

  xây dựng:

  chốt (vòm)

  đá khối, đá khóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet