capsid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capsid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capsid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capsid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capsid

    the outer covering of protein surrounding the nucleic acid of a virus

    Similar:

    mirid bug: a variety of leaf bug

    Synonyms: mirid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).