cap-a-pie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cap-a-pie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cap-a-pie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cap-a-pie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cap-a-pie

    at all points from head to foot

    he was armed cap-a-pie

    Synonyms: from head to toe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).