cannoneer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cannoneer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cannoneer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cannoneer.

Từ điển Anh Việt

  • cannoneer

    /,kænə'niə/

    * danh từ

    pháo thủ, pháo binh

Từ điển Anh Anh - Wordnet