canavalia ensiformis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canavalia ensiformis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canavalia ensiformis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canavalia ensiformis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canavalia ensiformis

    Similar:

    jack bean: annual semi-erect bushy plant of tropical South America bearing long pods with white seeds grown especially for forage

    Synonyms: wonder bean, giant stock bean

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).