canarese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canarese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canarese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canarese.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canarese

    Similar:

    kanarese: a member of a Kannada-speaking group of people living chiefly in Kanara in southern India

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).